Sử dụng Gmvault.org để sao lưu thư của bạn

Nếu bạn cần để sao lưu hoặc di chuyển các thư, đây là mẹo Gmail dành cho bạn. Gmvault là một dự án mã nguồn mở cung cấp cách để sao lưu các thư Gmail của mình. Tạo bản sao lưu của toàn bộ thư mục Gmail của bạn, hoặc thư đã chọn.

Sau đó các dữ liệu email của bạn nếu cần khôi phục lại hoặc tái tạo thư mục trong Gmail. Bạn cũng có thể sử dụng tiện ích này để di chuyển các thư từ một tài khoản khác.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *