Mở hộp thư ưu tiên trong Gmail

Bạn có thể nghĩ rằng bạn đang bị cản trở với cách hiển thị Gmail. Nhưng điều gì nếu bạn có thể sắp xếp thư của bạn theo tính quan trọng của chúng? Dưới đây là một Mẹo Gmail nhanh chóng — bật hộp thư ưu tiên để làm việc đó.

Hộp thư đến ưu tiên Gmail cho phép bạn chia hộp thư email của bạn vào lên đến năm chọn lựa. Thư của bạn sẽ hiển thị theo thứ tự này:

  1. Thư quan trọng và chưa đọc
  2. Thư được đánh dấu sao
  3. tùy biến
  4. tùy biến
  5. Khác

Với hộp thư ưu tiên, thật dễ dàng để xem những gì là quan trọng và những gì không. Kích hoạt nó từ Settings > Inbox > Inbox Type.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *