Theo dõi người bán địa chỉ Email của bạn

Nếu địa chỉ Gmail của bạn kết thúc bằng @gmail.com, dấu chấm (.) trong địa chỉ không làm khác đi. Địa chỉ Gmail sẽ kết thúc trong cùng một hộp thư đến:

Ít biết về bí mật của Gmail, có thể bỏ qua những dấu chấm câu này.

Điều này có thể là một cách tuyệt vời để theo dõi một người nào đó đã bán địa chỉ email của bạn hay chưa.

Ví dụ, nếu bạn thường sử dụng [email protected] nhưng nghi ngờ rằng địa chỉ email của bạn được bán đi, hãy chèn một dấu chấm ở nơi nào đó trong địa chỉ email khi bạn cho nó ngừng hoạt động. Sau đó nếu bạn nhận được thư xác định với dấu chấm ở cùng một vị trí, bạn sẽ biết rằng địa chỉ email của bạn đã được bán và ai bán nó.

Lưu ý: Mẹo này không làm việc cho các địa chỉ Gmail mà không kết thúc bằng @gmail.com. Nếu Gmail của bạn thông qua một tổ chức như công ty hay trường học, dấu chấm trong địa chỉ email của bạn sẽ có sự khác biệt.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *