Xem lịch Google Calendar ngay trong Email (Gmail Labs)

Có bạn đã bao giờ kết thúc đọc hoặc phản hồi email mà bạn bỏ lỡ một cuộc hẹn hoặc cuộc họp?

Vì khi xử lý thư điện tử chiếm rất nhiều thời gian cho nhiều doanh nghiệp, tốn thời gian là điều đương nhiên. Điều này là đặc biệt đúng vì bạn phải thoát khỏi email để xem Google Calendar.

Có một thủ thuật của Gmail nhanh chóng để giải quyết vấn đề này. Với Google Calendar từ Email từ Gmail Labs, cuộc hẹn và cuộc họp của bạn là ở bên phải thư của bạn khi làm việc. Khi bạn sử dụng những bí mật này của Gmail, một tiện ích của Google Calendar sẽ hiển thị trong hộp thư của bạn.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *