Quét thư một cách nhanh chóng với Preview Pane (Gmail Labs)

Xem và trả lời các thư của bạn mà không cần rời khỏi hộp thư đến. Sử dụng Preview Pane từ Gmail labs để xem nội dung của thư khi bạn di chuyển qua chúng.

Bật Preview Pane thêm nút bật/tắt cho phép bạn lựa chọn giữa một thanh xem trước theo chiều dọc (hình trên), một cửa sổ xem trước ngang hoặc không có xem trước. Tương tác với mỗi thư trong preview pane bằng cách trả lời nó hoặc chuyển tiếp nó.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *