Cho phép người khác truy cập vào Gmail

Bạn bận rộn. Việc kiểm tra email mất nhiều thời gian. Bạn muốn phân chia trách nhiệm này cho người khác để tiết kiệm thời gian. Tin tốt lành! Với Gmail, bạn có thể. Gmail cung cấp cho bạn khả năng để cung cấp cho người khác truy cập tài khoản của bạn.

Đây là cách thiết lập: sử dụng tùy chọn Settings > Accounts and Import > Grant access to your account để cho phép một vài người đọc và trả lời thư của bạn. Sử dụng hội thoại Leave conversation unread when opened by others để xem thư bạn chưa đọc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *