Thay đổi thiết lập sao để xếp hạng thư điện tử

Bạn có thể đã nhận thấy những ngôi sao nhỏ bên cạnh mỗi thư. Bấm vào ngôi sao, nó chỉ màu vàng. Ngôi sao là một cách tuyệt vời để đánh dấu một tin nhắn quan trọng. Sẽ tuyệt vời nếu bạn có thể phân biệt giữa các tin nhắn quan trọng của bạn bằng cách đánh dấu chúng với màu sắc khác nhau?

Bí mật ít được biết đến trong Gmail là bạn có thể thay đổi các thiết đặt ngôi sao trong tùy chọn Settings > General > Stars. Có sẵn tổng cộng mười hai ngôi sao lựa chọn, trong đó có ngôi sao màu khác nhau và các biểu tượng khác như dấu chấm và thậm chí là một dấu hỏi.

Chọn sử dụng một ngôi sao, bốn sao, hoặc tất cả các ngôi sao. Sau khi lựa chọn của bạn được thay đổi, đánh dấu một thư với biểu tượng của sự lựa chọn của bạn theo số lần bạn nhấp vào dấu sao bên cạnh thư. Bấm vào ngôi sao một lần, nó có màu vàng. Nhấp chuột hai lần, nó biến màu tiếp theo trong danh sách. Nhấp vào nó ba lần, và ngôi sao thay đổi theo màu thứ ba … và nhiều hơn.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *